Barış Bloku

Ortadoğu uzun süredir emperyalist çıkarlar doğrultusunda dayatılan politikaların eseri olan bir ateş çemberinin ortasında bulunuyor. Bu savaş ortamının bilançosu yüz binlerce insanın ölümü, yerinden yurdundan edilmesi, işkence görmesi ve tecavüze uğramasıdır. Bu çatışmaların ve yarattığı vahşetin doğrudan sonuçlarını yaşayan ülkelerden biri de Türkiye olmuştur. Sınırlarımızın dışında süren savaş, etkileri ve sonuçları itibarıyla aynı zamanda bir iç sorunumuz haline gelmiştir. Sınırlarımızın hemen yanı başında IŞİD çetelerinin katliamlarına maruz kalan halklar öz güçleriyle mücadele etmekte ancak bu mücadele AKP Hükümetinin savaş ortamını tırmandırma hırsının da hedefi olmaktadır. Bu ortam içinde bölgede, nereye yöneleceğini bilmediğimiz büyük bir askeri yığınak yapmaya girişilmesi barış için bir araya gelme ihtiyacını acilleştirmektedir.

AKP Hükümeti Suriye’deki savaşa birinci dereceden müdahil olmak için şimdiye dek elinden geleni yapmış, IŞİD’in büyüyüp palazlanmasında doğrudan ya da dolaylı rol oynamıştır. 7 Haziran seçimlerinde kendi geleceğini güvenceye alabilecek rejim değişikliğinin yolunu açma fırsatını bulamayan Saray ve Hükümeti, muhtemel bir erken seçimde oy devşirme kaygısı ile, milliyetçiliği, şovenizmi ve mezhepçiliği kışkırtarak, Rojava’daki mücadeleyi etkisizleştirme ve Suriye’ye müdahale etme hesapları yapmaya girişmiştir. Bu gelişmelerin sonucu olarak çözüm süreci askıya alınmış bölgede ve ülkede barışın imkânları büyük ölçüde daraltılmıştır.

Buna göz yumamayız.

AKP iktidarının bölge siyasetine dair vahim hatalarının katkısıyla uzun bir süredir bölgenin kadim halklarını ve kültürlerini yıkıma uğratan, milyonlarca insanı yerinden yurdundan eden bu kirli savaşı sınırlarımız içine taşıyacak karanlık maceralara hazırlananlar karşısında, siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları olarak bir “Barış Bloku” oluşturduğumuzu ilan ediyoruz.

Girişimimizin temel hedefi, ülkeyi bir savaşa sürüklemeye çalışan kışkırtıcıların karşısına dikilmek, ülkenin içinde ve Ortadoğu’da barışı savunmaktır. Girişimimiz, ülke içinde barıştan yana geniş halk kitlelerini harekete geçirmeyi, uluslararası alanda örgütlenmiş sivil barış inisiyatifleriyle işbirliği yaparak bölgeyi bu ölüm çemberinden çıkartmak için çaba göstermeyi amaçlamaktadır. Siyasi görüşü ne olursa olsun bu amacı paylaşan her kurumu, kuruluşu ve kişileri girişimimize omuz vermeye çağırıyoruz.

Barış Bloku kurucuları

Emek ve Meslek Örgütleri:

 • DERİTEX SENDİKASI (Türkiye Deri ve Tekstil İşçileri Sendikası)
 • DİK (Devrimci İşçi Komiteleri)
 • DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)
 • GİYİM SEN
 • KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)
 • TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar ve Odaları Birliği)
 • TGS (Türkiye Gazetecier Sendikası)
 • TODAP (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği)
 • TTB (Türk Tabipleri Birliği)
 • TYS (Türkiye Yazarlar Sendikası)

Kadın Hareketleri:

 • ARAP KADIN HAREKETİ
 • BARIŞ İÇİN KADIN GİRİŞİMİ
 • KJA (Koma Jinen Azad)
 • SFK (Sosyalist Feminist Kolektif)

Siyasi Partiler:

 • DBP (Demokratik Bölgeler Partisi)
 • DİP (Devrimci İşçi Partisi)
 • DSİP (Devrimci Sosyalist İşçi Partisi)
 • EHP (Emekçi Hareket Partisi)
 • EMEP (Emek Partisi)
 • ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi)
 • HDP (Halkların Demokratik Partisi)
 • İŞÇİ DEMOKRASİSİ PARTİSİ
 • ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi)
 • SDP (Sosyalist Demokrasi Partisi)
 • SYKP (Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi)
 • YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

CHP Vekilleri:

 • İlhan Cihaner
 • Mehmet Tüm
 • Musa Çam
 • Niyazi Nefi Kara
 • Nurhayat Altaca Kayışoğlu
 • Okan Gaytancıoğlu
 • Onursal Adıgüzel
 • Orhan Sarıbal
 • Sezgin Tanrıkulu
 • Veli Ağbaba
 • Oğuz Kaan Salıcı
 • Fikri Sağlar
 • Zeynel Emre
 • Zeynep Altıok

Siyasi Kurum ve Kuruluşlar:

 • DEVRİMCİ HAREKET
 • DHF (Demokratik Haklar Federasyonu)
 • DTK (Demokratik Toplum Kongresi)
 • HALKEVLERİ
 • HDK (Halkların Demokratik Kongresi)
 • KALDIRAÇ
 • PARTİZAN
 • SODAP (Sosyalist Dayanışma Platformu)
 • TÖP-G (Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi)
 • TÜRKİYE GERÇEĞİ

Örgütler ve Platformlar:

 • 78’LİLER GİRİŞİMİ
 • AKADEMİ SUSMAYACAK
 • AKA- DER (Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği)
 • AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI DERNEĞİ
 • AKTİF TOPLUM ALTERNATİF GELECEK DERNEĞİ
 • ANADOLU ARAP BİRLİĞİ
 • ANADOLU ARAP HAREKETİ
 • BAŞLANGIÇ DERGİSİ
 • BURADkYIZ KOLEKTİFİ
 • ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ
 • ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU
 • ASRIN HUKUK BÜROSU
 • BARIŞ GİRİŞİMİ
 • BARIŞ İÇİN AKADEMİSYENLER
 • DEMOKRASİ İÇİN HUKUKÇULAR
 • DEMOKRASİ VE BARIŞ KONFERANSI
 • DEMOKRATİK İSLAM KONGRESİ
 • DİAYDER (Din Alimleri Yardımlaşma Derneği)
 • EHLADER EHLİBEYT ALİMLER DERNEĞİ
 • EMEK VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 • GESOS (Genç Sosyal Demokratlar)
 • GÜNDEM ÇOCUK DERNEĞİ
 • HALKLARIN KÖPRÜSÜ DERNEĞİ
 • HUBYAR SULTAN ALEVİ KÜLTÜR DERNEĞİ
 • İHD (İnsan Hakları Derneği)
 • İHTAR (İslami Hakikatler Derneği)
 • İÜ DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE GİRİŞİMİ
 • KÜRESEL BAK
 • MEZOPOTAMYA EVRENSEL YAŞAM HAREKETİ
 • MIHALLEMİ DERNEĞİ
 • MIHALLEMİ GENÇLİK HAREKETİ
 • ONURUMUZU SAVUNUYORUZ HAREKETİ
 • ÖZERK SANAT KONSEYİ
 • PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ
 • SFK (Sosyalist Feminist Kolektif)
 • SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı)
 • SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI
 • ŞEMİKAN HALKLAR BİRLİĞİ
 • ULUSLAR ARASI AKTİVİST SANATÇILAR BİRLİĞİ
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ
 • YAKAY-DER (Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Dayanışma Derneği)

Comments are closed.